Bandera Azul

Decálogo Bandera Azul

Como propietario/a i usuario/a de barco, que ama el mar, utiliza sus recursos y desea contribuir en su protección, quiero participar en la Campanña Bandera Azul de Europa, dirigida a embarcaciones y puertos, los objetivos de los cuales conozco y comparto, comprometiéndome por medio de la firma del seguiente compromiso personal:

M'esforçaré en complir la legislació marítima, actuar de forma responsable, sense causar perjudicis als ecosistemes marins i als drets dels altres usuaris del mar així com a respectar i difondre el codi Bandera Blava de conducta en el mar.

  1. Faré un ús responsable dels instruments de ràdio i navegació, no arriscant la seguretat de les persones i/o les embarcacions, avisant, en cas d'objectes flotants o altre perills i exercitant de forma solidaria el deure de l'auxili en el mar.
  2. Procuraré informar-me sobre la localització i característiques de les àrees sensibles i d'importància científica, així com de les reserves naturals i els ecosistemes protegits, per evitar així que se'ls causin danys accidentalment.
  3. Defensaré activament la conservació de la vida al mar. Respectaré els espais protegits, els mamífers marins i altres espècies protegides i no pertorbaré les àrees de nidificació d'aus. No utilitzaré arts de pesca prohibides, respectaré els períodes de veda i no capturaré ni consumiré exemplars joves o immadurs.
  4. No degradaré els fons marins fondejant en zones sensibles a on pugui interferir amb les activitats o equipaments dels pescadors. Respectaré les reglamentacions relatives al busseig i a la pesca submarina.
  5. No adquiriré ni utilitzaré objectes fabricats a partir d'espècies protegides (coral, petxines, etc.) o procedents de jaciments arqueològics submarins, l'origen o legalitat dels quals no sigui demostrable.
  6. Mantindré el mar, la platja i el port nets: - Sense llençar cap material plàstic ni cap altre tipus d'escombraries al mar o a la platja - No abocant o deixant escapar líquids nocius o tòxics, o qualsevol altre substància nociva dins del mar. - Promouré i utilitzaré la recollida selectiva/reciclatge de residus sòlids en el port.
  7. Utilitzaré, sempre que sigui possible, productes que no siguin agressius amb el medi ambient (pintures, vernís, anti-fouling, detergents, etc). Dipositaré les restes de pintures, vernissos i olis del vaixell en recipients adequats del port per a residus contaminants, afavorint el seu reciclatge o tractament especial de forma diferenciada a la resta d'escombraries o d'aigües residuals. Utilitzaré les instal·lacions del port per a l'extracció de l'aigua de sentines i, en el seu cas, del dipòsit/s d'aigües negres.
  8. Denunciaré davant les autoritats competents qualsevol atemptat a la legislació marina del que tingui coneixement, especialment, els accidents i contaminació per hidrocarburs o altres substàncies químiques d'orígen terrestre o de l'ús d'arts de pesca il·legals.
  9. Contribuiré a una gestió ambientalment responsable del meu port d'atracament, habitualment o ocasional, en relació amb els criteris Bandera Blava, complimentant la legislació litoral i ambiental, estalviant aigua i energia, recollida selectiva d'escombraries, informació, educació i formació ambiental del personal tècnic i dels usuaris del port, implantació de sistemes de gestió ambiental, etc.
  10. Procuraré que el meu comportament en la vida quotidiana, en la llar i en el treball sigui tant responsable ambientalment com en el mar, i promouré o participaré en iniciatives socials o institucionals, que promouen la investigació, conservació i/o desenvolupament sostenible del litoral.

Enarborar aquesta Bandera Blava en una embarcació acredita el comportament del seu patró com a defensor de la vida al mar i estímul de bones pràctiques ambientals a bord, en el seu port i envers els altres usuaris.

EMBARCACIONS CLUB VELA BLANES AMB BANDERA BLAVA: Llistat.pdf