El Sistema de regeneració de la biodiversitat marina implantat al club continua donant valors positius després d’un any.

El Sistema de regeneració de la biodiversitat marina implantat al club continua donant valors positius després d’un any.

Després de 14 mesos d’implantació de les 8 unitats  Life Boosting Units al Club de Vela Blanes, la biodiversitat continua presentant valors positius degut a la diferencia d’espècies trobades a les parets de les estructures.

Club de Vela Blanes, octubre 2023.- Després de 14 mesos transcorreguts des de la instal·lació de la primera estructura LBU al Club de Vela Blanes i dels diferents seguiments ambientals i biològics d’aquest sistema de regeneració de la biodiversitat marina dins les aigües del nostre club, podem afirmar una vegada acabat l’estiu, que tot i apreciar un petit descens d’aquesta, l’evolució general continua donant valors positius. Aquesta biodiversitat es superior a les estructures que a les parets submergides del port, i la biomassa generada a les LBUs és molt superior a la generada a les mateixes parets: fins a 50 kg s’han produït a les pròpies estructures.

Els darrers resultats obtinguts després de l’últim seguiment i després de les diferents immersions al llarg dels 14 mesos d’observacions de les unitats LBU, mostren que les comunitats presents en les estructures han evolucionat cap a estadis més complexos i desenvolupats.

Les LBU han estat totalment colonitzades per una gran varietat d'organismes de grups diferents. En cas d'organismes mòbils, com a peixos, es considera que estan interaccionant quan s'observen a menys de 0.5m de distància de les estructures. Durant l'última inspecció es van trobar fins a 29 espècies diferents creixent o en interacció amb una única estructura LBU (en concret en la LBU 10026). Aquesta xifra és gairebé 3 vegades superior al nombre d'espècies trobades en els voltants d'aquesta unitat (únicament es van trobar 10 espècies en la paret).